Forsøk med slåttetider og gjødsling på eng i Nord-Norge 1958 - 1965

Skrevet av Edvard Valberg og Steinar Bø

Meldinga omfatter resultatene fra 9 forsøksfelter med høstetider og N-gjødsling til timoteieng i Nord-Norge. For avlingsresultatene kunne en ofte påvise stor forskjell mellom de ulike forsøkssteder i Nord-Norge, og mellom forsøksår.

En fikk fram en del grunnleggende og viktige avklaringer i det viktige spørsmål om gjødsling og riktigst mulig høstetid for timoteienga.

Ved utarbeiding av denne meldinga har daværende avdelingsleder Steinar Bø bearbeidd og beskrevet resultatene fra forsøket på Tjøtta. Dette er seinere tilpasset tekst og tabellverk i resten av meldinga.

Du finner resultatene i "Forskning og forsøk i landbruket", bind 23, 1972 under
"Forsøk med slåttetider og gjødsling på eng i Nord-Norge 1958 - 1965".Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.