Forsøk med gjenlegg til eng i Nordland fylke

Skrevet av Edvard Valberg

Meldinga omfatter resultatene fra 40 gjenleggsforsøk utført i Nordland fylke i åra 1955-1964. Forsøkene ble anlagt for å belyse visse sider ved sentrale gjenleggspørsmål.
Bakerst i meldinga er den kommentert i et avisoppslag av legendariske Magnus Jetne, forfatter av "Grasboka".

Ved vårsåirig har tidlig seksradsbygg til modning gitt det mest lønnsomme resultat ved gjenlegg av timoteieng.

Havre som grønnfor har også gjort det noe bedre enn gjenlegg uten dekkvekst, men forskjellen er ikke av vesentlig størrelse. Gjenlegg uten dekkvekst har gitt eng med bedre høyavling enn eng etter bygg som dekkvekst, men gjenlegg uten dekkvekst gir for små avlinger i gjenleggsåret.

Økende legdeprosent i gjenleggsåret har ført til minkende høyavling i 1. engår.

Ugrassprøyting av gjenleggsåker, har gitt reinere timoteieng og mindre ugras i enga, men sprøyting har likevel ikke ført til vesentlig stigning i høyavlinga.

Vel innpasset i driftsplaner uten korndyrking kan såing av timotei om høsten gi meget gode resultater både med hensyn til avling og med tanke på god etablering av timoteieng.

Aktuelle såtider for timotei på Vågønes:

Tidlig høstsåing: 8.-15. august.
Sein høstsåing: Etter 15.oktober og utover høsten så lenge såing er mulig.

Disse aktuelle såtider ventes også å gjelde i alle fall for Saltendistriktet. Gjenlegg om høsten har gitt større avling og reinere timoteieng enn vårsåing uten dekkvekst. Ugrasplagen i gjenlegget blir betydelig redusert når en legger igjen om høsten, og en kan unngå de kjøreskader på gjenlegget som en ofte er utsatt for ved vårsåing. Sein høstsåing er mest risikobetont i typiske kystbygder, og tidlig høstsåing bør derfor foretrekkes her.

Forsøksmelding "Forsking og forsøk i landbruket" Nr, 33 1968


Populariserte artikler fra denne forsøksmeldingen

Særtrykk til Landbrukstidsskriftet "Norden"

Særtrykk av "Jord og avling" Nr,2 1968Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.