Grunnlaget for rett gjødsling og kalking

Skrevet av Edvard Valberg

I denne bokanmeldelsen som ble presentert i SFFL Meldingstjeneste i 1984, tar Edvard Valberg for seg Gudmund Balvolls bok fra Landbruksforlaget i 1983.

Balvoll, Gudmund. 1983:

«Grunnlaget for rett gjødsling og kalking». 88 s. Heftet.

Pris kr 84,-.

Landbruksforlaget, Oslo.

 

«Grunnlaget for rett gjødsling og kalking» er en bok for dem som vil vite mer om disse emner, og hvilken plantedyrker vil ikke det?

Riktig gjødsling er en av de grunnleggende faktorer for plantevekst. Siden 1969 er gjennomsnittsprisen på fullgjødsel tredoblet, og når utviklinga viser en slik trend, må en naturligvis prøve å gjødsle så riktig som mulig.

Enhver feildisponering av et kostbart driftsmiddel som handelsgjødsel kan gi sterke negative utslag på det økonomiske resultat av drifta. Derfor må vi sørge for et mest mulig riktig gjødslingsnivå i forhold til tilførte næringsstoffer er riktig, og i samsvar med de ressurser en har i jorda.

For å få dette til må en bort fra det vanemessige og slumpmessige når det gjelder gjødsling. En må skaffe seg et grunnlag i form av mer kunnskap om jordkjemi og gjødsellære, for så i neste omgang å kunne utnytte denne kunnskap gjennom analyser og planlegging på eget bruk.

Her vil Balvolls bok kunne gi oss en god innføring. Han legger fram de generelle forhold som er av betydning for gjødslinga på en så vidt enkel måte at vi får med oss det meste.

Boka begynner med jordartenes kjemiske og fysiske egenskaper, og den behandler viktige forhold ved frigjøring og binding av næringsstoffer. Videre kommer boka inn på aktuelle mikronæringsstoffer og forhold ved næringsopptak.

Hovednæringsstoffene gis en brei og dekkende omtale. Videre behandles hevd, misvekst og forskjellig stofflig skadevirkning i jorda. Gjødslingstid og gjødslingsmetoder vurderes, samt gjødslingas virkning på overvintring, legde, kvalitet, lagringsevne osv.

Endelig omtales kalkens virkning, betydning og bruk, i korte trekk. Boka gir en grundig, men likevel overkommelig kortfattet innføring i de aktuelle og generelle sider av gjødslings- og kalkingsproblemene. Den samler det meste av den kunnskap om disse emner som en plantedyrker bør kjenne til for å beherske sin kunst med optimalt økonomisk utbytte.

 Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.