Fullstendig foredragsliste

Skrevet av Gjert-Are Valberg

Edvard Valberg holdt en god del foredrag i sin yrkesaktive karriære. Disse er nummerert fra 1 -57 og foreligger i skriftlig form.
Disse blir ikke utlagt på web, da de faglige spørsmål allerede er godt belyst i digitaliserte skriftlige materialer.

For de som evntuelt ønsker kopi av et av disse, vær vennlig å ta kontakt med
Gjert-Are Valberg.

  

FULLSTENDIG FOREDRAGSTISTE

 

Følgende foredrag foreligger i skriftlig versjon:
 

 1.  Minneliste for jordbrukere – Samtaleprogram NRK - Bodø 11.3. 1965

 2.  Engdyrking i Nord-Norge – Foredrag NRK - Bodø 1.7. 1965

 3.  Grasproduksjonen - Nye veier og måI – Foredrag Norsk Bonde & Småbrukerlag 
                                                              Mosjøen 28.3.1966

 4.  Temaliste for program fra SF Vågønes – Samtaleprogram NRK - Bodø høsten 1966

 5.  Gjenleggsforsøk i Nord-Norge – Foredrag Jord- og plantekulturmøte NLH 19.-21. 2. 1968

 6.  Kjøreskader på eng – foredrag  Nordland Landbruksselskap - Fagmøte, LønsdaI 4.11.1968

 7.  Planteproduksjon – Foredrag Nordland Landbruksselskap - Fagmøte, LønsdaI 5.11. 1968

 8.  Etablering av sorter innen grasforedlingen – Foredrag NLVF - symposium i planteforedling, 
                                                                     Jønsberg 29 .9 - 1.10. 1970

 9.  De moderne driftsmetoder og planteproduksjonen – Foredrag NRK -Bodø 25.2 og 4.3. 1970

 10.   Sortsprøving av gras i Nordland – Foredrag Infomøte Olrud 15.- 19.2. 1971

 11.   Høstetidsforsøk i Nordland – Foredrag  Infomøte Olrud 15.-19.2. 1971

 12.   Planteproduksjon i Nordland,  Årsmøte Norsk Bonde og småbrukerlag 24.3. 1971

 13.   Sviktende avlinger (De1 av en firetrinnsrakett) – Foredrag  
                                                                                Årsmøte Nordland
 Landbruksselskap 13.4 .1972

 14.   Informasjon - Forskningsresultater – Foredrag Infomøte Tromsø 3.4. 1973

 15.  Grasavling - mengde og kvalitet – Foredrag Infomøte Tromsø 3.4. 1973

 16.   Faktorer som påvirker Varighet,  AvIing og Avlingskvalitet i timoteieng – 
        Foredrag NJF-
kongress i Reykjavik 3.7. 1975

 17.   Forsøksringer i SaIten – Foredrag Møte i Beiarn 17.2. 1975

 18.   Myrdyrking – Foredrag  Møte i Trøndelag Myrselskap v. H. Eriksen 1977

 19.   Arbeidsoppgaver i plantekulturen – Foredrag Fagmøte Levanger 2.2.1978

 20.   Plantekultur – Forelesninger  Fagkurs FroI Levanger vinteren 1978

 21.   Engfrøsituasjonen nordafjells – Foredrag NJF-møte på Tunga 1978.  
                                                      (Foredraget foreligger ikke skriftlig men 
                                                       Norsk Landbruk har gjengitt det meste)

 22.  Grasfrøavl i Trøndelag - Notat for foredrag 1978 – 1980

 23.  Korndyrking i Nord-Trøndelag – Foredrag  Årsmøte N-T Landbruksselskap i Namsos 1979

 24.  Jordbrukets interesser i Forraområdet – Foredrag N-T Naturvernforbund  Årsmøte 1979

 25.  Aktuelt fra plantekulturen – Foredrag Funksjonærmøte på Tunga 1979

 26.  Engfrøsituasjonen i Trøndelag – Foredrag  Landbr.utstillinga Tunga 1980 m.m.

 27.  Distrikt sproblemer i plantekulturen  Forelesninger NLH (Sist i 70-årene og førslti 80-årene)

 28.  Jordkulturspørsmål – Foredrag N-T Landbruksselskap Arsmøte 24.3. 1981

 29.  Grovfôrdyrking i perspektiv – Foredrag  (GIemt sted og anledning) - Vinteren 1982

 30.  Norsk Grovfôrdyrking - Mål og midler – Foredrag fnfo-møte Molde 15.6. 1982

 31.  Aktuelle jordkulturspørsmål – Foredrag Ringlederkurs i Bjerkvik februar 1983

 32.  Grasdyrking - Overvintring – Foredrag brukt til turne i Nord-Østerdal, vinteren 1983

 33.  Ugrasproblemer og jordkultur – Foredrag Infomøte Sandnes 17. januar 1984

 34.  Åkervekster i vekstskiftet – Foredrag Infomøte Tunga 22. 1. 1985

 35.  Ugrasproblemer som driftsmessig konsekvens – Foredrag Info-møte Tunga 22. 1. 1985

 36.  Taktiske tiltak i moderne grovfôrdyrking – Foredrag Møte, Møre og Romsdal november 1985

 37.  Driftsopplegg for et høgere avlingsnivå – Foredrag Infomøte Fauske 7.1. 1986

 38.  Jordfaktoren som forutsetning for plantedyrking   Foredrag Infomøte Salangen 1987

 39.  Flerårige belgvekster, dyrking og varighet, - Foredrag Møte SFL på Otta april 1987

 40.  Grovfôr til melkeku – Foredrag  Møte i Breivik i Salten, våren 1987

 41.  Moderne jordbruk - Hven vinner og hvem taper – Foredrag  Årsmøte, Norsk bonde og
                                                                                småbrukerIag, Hurdal 7.11. 1987

 42.  Taktiske tiltak i moderne grovfôrdyrking – Foredrag Infomøte Bergen 1988

 43.  Norge(s) potetland – Foredrag Settepotetmøte Solør høsten 1988 Foredrag Infomøte Ålgård, 1989

 44.  Industrielt jordbruk og miljø  Foredrag Infomøte Ålgård 1989

 45.  Nytt system for avl av statskontrollerte settepoteter  Foredrag Møte Spritroa i MoeIv og
                                                                                      Sandefjord 1991

 46.  Norsk formeringsavl – Foredrag Symposium, Kvithamar 1992

 47.  Engbelgvekster - Muligheter og begrensninger – Foredrag Infomøte Bodø 8. mars 1994

 48.  Politiske rammevilkår for beitebruk før og nå – Foredrag Infomøte SoIa mars 1995

 49.  Tilpassing til redusert intensitet i grasdyrkinga  Foredrag Sommermøte LFR 25.8. 1995

 50.  Rådgivning og forskning under
         nye politiske retningslinjer
Foredrag Sommermøte LFR 25.8. 1995


 

 

Følgende NOTATER finnes:

 

51.  Praktiske konsekvenser av nye landbrukspolitiske rammebetingelser i Nordland   NOTAT

 

52.  Landbruksforskning, formidling og rådgivning under nye politiske retningslinjer   NOTAT

 

53.  Etter klimaskadene vinter-vår og sommer 1995  NOTAT

 

54.  Nye landbrukspolitiske rammevilkår – utfordringer og muligheter   NOTAT

 

55.  Betraktninger om beitebruk   NOTAT

 

56.  Timotei og timoteisorter – gammelt og nytt   NOTATFeil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.